Logo

Informace pro obce k dopadům usnesení vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020 o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu konání akcí s účastí přesahující 30 osob na jednání zastupitelstva obce

Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Současně usnesením č. 199 ze dne 12. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby1.

Výše uvedená usnesení byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb. a 72/2020 Sb. Stejnopisy příslušných částek Sbírky jsou dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, případně přímo na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38806, resp. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38807.

1) Aplikace krizového opatření na jednání zastupitelstev obcí

V podmínkách obcí se uvedený zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami, pokud by se jich mělo účastnit více než 30 osob. Naopak se oproti původnímu opatření ministerstva zdravotnictví již nevztahuje na pohřby, které jsou ze zákazu výslovně vyjmuty.

Krizové opatření se nevztahuje ani na jednání zastupitelstva obce, neboť přijaté opatření ze stanoveného zákazu výslovně vylučuje schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a pohřby.

2) Možná organizační opatření v souvislosti s jednáním zastupitelstev obcí

Obce však mohou v souvislosti se zasedáním zastupitelstva přijmout vhodná organizační opatření ke snížení rizika šíření onemocnění COVID-19. Jedním z takových opatření je přiměřené omezení účasti veřejnosti v jednací místnosti, v níž probíhá zasedání zastupitelstva, a to za následujících podmínek:

Podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zasedání zastupitelstva vždy veřejné, a to bez výjimky – účast veřejnosti tedy nelze žádným způsobem vyloučit. Konat zasedání zastupitelstva obce, na které by občané obce, resp. veřejnost jako taková, neměla přístup a nemohla by uplatňovat právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska k projednávaným věcem [§ 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích], by odporovalo zákonu.

Je však třeba odlišovat zákonný požadavek veřejnosti zasedání (zajištění účasti veřejnosti na zasedání) od osobní přítomnosti občanů (a širší veřejnosti) v prostoru, v němž se zasedání zastupitelstva koná. Z § 93 odst. 3 zákona o obcích totiž nelze dovodit, že zástupci veřejnosti musí být za všech okolností fyzicky přítomni v jednací místnosti. Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva lze zajistit přijetím jiných vhodných opatření, jsou-li pro takový postup s ohledem na konkrétní okolnosti objektivní legitimní důvody.

Proto pokud technické prostředky umožňují, aby se veřejnost aktivně podílela na jednání zastupitelstva, zejména aby mohla sledovat průběh zasedání a uplatňovat své právo vyjadřovat stanoviska ve smyslu § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, aniž by musely být osoby fyzicky přítomny ve stejné jednací místnosti, k porušení zásady veřejnosti zasedání nedojde. K takovýmto organizačním opatřením by však obce měly přistoupit z legitimních důvodů, což je typicky s cílem zabránit šíření onemocnění.

Příkladem takového opatření může být umístění monitorů promítajících průběh zasedání zastupitelstva mimo prostor zasedání spolu s možností přítomných osob vystoupit prostřednictvím mikrofonu, videokonference apod.

Shrnutí:

  1. Krizové opatření, zakazující od 13. 3. 2020, 6:00 konání akcí s účastí nad 30 osob, se nevztahuje na jednání zastupitelstva obce.
  2. Z důvodu zabránění šíření onemocnění mohou být přijata vhodná organizačně-technická opatření pro jednání zastupitelstva, např. vyloučení osob z jednací místnosti. Nesmí však dojít k porušení zásady veřejnosti zasedání zastupitelstva (§ 93 odst. 3).

Je proto nutné zajistit, aby se každý mohl zasedání účastnit alespoň zprostředkovaně, tedy aby mohl v reálném čase sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjádřit na zasedání stanoviska k projednávaným věcem, pokud mu toto právo náleží [§ 16 odst. 2 písm. c)].

Zpracoval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Praha 13. 3. 2020

1) Tímto usnesením rovněž došlo ke zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, vydaného podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace obcím v nouzovém stavu (Informace-obcim-v-nouzovem-stavu.pdf)