Logo

Záměr obce

na pronájem obecního majetku ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Pronájem Obecní hospody

Zadavatel záměru:
Obec Vracovice
IČO: 00232971
se sídlem: Vracovice 31, 258 01 Vlašim
zastoupená starostkou obce Veronikou Benkovskou

 1. Pronajímané prostory
  Obecní hospoda se nachází v budově č. p. 1 o velikosti 201 m2, postavené na pozemku p. č. 18/3 o velikosti 1381 m2 zapsané na listu vlastnictví č. 10001, pro obec a katastrální území Vracovice. Součástí areálu je i přidružená zemědělská stavba p. č. 18/2 o výměře 121 m2, která není předmětem pronájmu. Pronajímané prostory jsou napojeny na samostatné odběrové místo elektrické energie a vody.
 2. Podmínky výběrového řízení
  - způsob využití – provozování pohostinství
  - doba pronájmu – od 1. 9. 2020 na dobu určitou v délce 5 let, tedy do 31. 8. 2025, s tříměsíční výpovědní lhůtou
  - nájemce bude zajišťovat úklid a běžnou údržbu vnitřních i venkovních prostor a dle nájemní smlouvy hradit běžné opravy pronajatého majetku
  - minimální výše měsíčního nájemného je stanovena na částku 1000,- Kč. Tato částka je splatná vždy ke 20. dni v daném měsíci. Nájemce současně s nájemným bude hradit pronajímateli měsíčně zálohy na elektrickou energii, vodné bude splatné jednou ročně na základě vystavené faktury dle spotřeby
  - v pronajatých prostorech nebudou provozovány výherní hrací automaty
  - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do pronájmu třetí osobě
  - nájemce je povinen umožnit spolkům obce (FC Vracovice, SDH Vracovice a MS Vracovice Malovidy) konání akcí na zahradě, kde je umístěn letní parket
 3. Uchazeč v nabídce předloží
  - jméno, příjmení, celý obchodní název, adresu, kontaktní spojení
  - podnikatelský záměr a konkrétní představu, jak bude provoz hospody realizovat v pracovním týdnu a o víkendu, případně uvede další zamýšlené aktivity
  - úředně ověřenou kopii živnostenského listu, případně výpis z Obchodního rejstříku na předmět podnikání
  - originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů
 4. Hodnocení nabídek
  - podnikatelský záměr
  - délka praxe
  - reference
 5. Lhůta a místo pro podání nabídek
  Uchazeči podají své nabídky osobně, poštou nebo do datové schránky tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do 24. 8. 2020 do 20.00 hodin. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky podávat v úředních hodinách Obecního úřadu Vracovice. V případě poslání nabídky poštou ji uchazeči zašlou na adresu zadavatele – Obec Vracovice, Vracovice 31, 258 01 Vlašim. V případě poslání datovou schránkou: 2pxas5u.
  Nabídky budou podány v neprůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením a podpisem nebo razítkem uchazeče.
 6. Práva zadavatele
  - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
  - vyloučit uchazeče, kteří nesplní podmínky výběrového řízení
  - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast ve výběrovém řízení

Ve Vracovicích dne 7. 8. 2020

Veronika Benkovská
starostka obce