Logo

Pro zajištění finančních prostředků na obnovu lesa, následnou pěstební péči o les a na odbornou správu lesa za současných nízkých cen jehličnatého dříví z nahodilých těžeb poskytuje MZe finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích je poskytován všem vlastníkům nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů. Výše příspěvku je dána součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb (podle jednotlivých čtvrtletí) a sazbou, která představuje rozdíl mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v jednotlivých čtvrtletích a cenou, která je nutná pro zajištění prostředků na financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy lesa. Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb musí být prokázán příslušnými doklady.

Podrobnější informace k první etapě dotačního programu jsou k dispozici na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích je poskytován v souladu s Rámcovým programem pro řešení rizik a krizí v zemědělství – záměrem C (škody způsobené škůdci a chorobami na lesních porostech), schváleném jako režim podpory č. SA.53912 (2019/N), jehož znění je k dispozici v příloze tohoto článku.

Rámcový program pro řešení rizik a krizí - záměr C (PDF, 128 KB)