Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Záměr obce na pronájem obecního majetku ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Pronájem Obecní hospody

Zadavatel záměru:
Obec Vracovice
IČO 00232971
se sídlem Vracovice 31, 258 01 Vlašim
zastoupená starostkou obce Veronikou Benkovskou

1. Pronajímané prostory
Obecní hospoda se nachází v budově č. p. 1 o velikosti 201 m2, postavené na pozemku p. č. 18/3 o velikosti 1381 m2 zapsané na listu vlastnictví č. 10001, pro obec a katastrální území Vracovice. Součástí areálu je i přidružená zemědělská stavba p. č. 18/2 o výměře 121 m2, která není předmětem pronájmu. Pronajímané prostory jsou napojeny na samostatné odběrové místo elektrické energie a vody.

2. Podmínky výběrového řízení
- způsob využití – provozování pohostinství
- doba pronájmu – od 1. 12. 2022 na dobu určitou v délce 4 let, tedy do 30. 11. 2026, s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemce bude zajišťovat úklid a běžnou údržbu vnitřních i venkovních prostor a dle nájemní smlouvy hradit běžné opravy pronajatého majetku
- minimální výše měsíčního nájemného je stanovena na částku 1000,- Kč. Tato částka je splatná vždy ke 20. dni v daném měsíci. Nájemce současně s nájemným bude hradit pronajímateli měsíčně zálohy na elektrickou energii, vodné bude splatné jednou ročně na základě vystavené faktury dle spotřeby
- v pronajatých prostorech nebudou provozovány výherní hrací automaty
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do pronájmu třetí osobě
- nájemce je povinen umožnit spolkům obce Vracovice konání akcí na zahradě, kde je umístěn letní parket

3. Uchazeč v nabídce předloží
- jméno, příjmení, celý obchodní název, adresu, kontaktní spojení
- podnikatelský záměr a konkrétní představu, jak bude provoz hospody realizovat v pracovním týdnu a o víkendu, případně uvede další zamýšlené aktivity
- kopii živnostenského listu, případně výpis z Obchodního rejstříku na předmět podnikání
- originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů

4. Hodnocení nabídek
- podnikatelský záměr
- délka praxe
- reference

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Uchazeči podají své nabídky osobně, poštou nebo do datové schránky tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do 27. 11. 2022 do 20.00 hodin. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky podávat v úředních hodinách Obecního úřadu Vracovice. V případě poslání nabídky poštou ji uchazeči zašlou na adresu zadavatele – Obec Vracovice, Vracovice 31, 258 01 Vlašim. V případě poslání datovou schránkou: 2pxas5u. Nabídky budou podány v neprůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením a podpisem nebo razítkem uchazeče.

6. Práva zadavatele
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
- vyloučit uchazeče, kteří nesplní podmínky výběrového řízení
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast ve výběrovém řízení

Pro více informací nebo ohledně prohlídky objektu volejte na tel. číslo 724 195 747.

Ve Vracovicích dne 5. 11. 2022

Veronika Benkovská
starostka obce

pronajem hospody

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.