Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Všechny samosprávné obce mohou podle § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, disponovat vlastními obecními symboly, to znamená znakem a praporem. Pokud obec nemá historický, řádně udělený znak a prapor má právo požádat Parlament České republiky, resp. jím zřízený odborný heraldický podvýbor, o jejich udělení.

11. února 2021 rozhodlo na svém zasedání zastupitelstvo obce Vracovice o pořízení vlajky a praporu. Vlajka i znak obce by měly být jednoduché, výrazné a nezaměnitelné s již existujícími vlajkami a znaky obcí České republiky, státními vlajkami a obecně známými regionálními vlajkami samosprávných celků existujících států. O spolupráci při zpracování profesionálních návrhů na podobu těchto obecních symbolů, byla požádaná heraldická kancelář „DAUPHIN“ pana Stanislava Kasíka. Bylo vypracováno několik variant vycházejících z historických záznamů, informací o obci Vracovice, Malovidy a místní části Částrovice a význačných bodů, které je symbolizují. Následně byla z několika návrhů zastupiteli (na veřejném zasedání dne 14. 7. 2021) vybrána nejvhodnější varianta. Tato vítězná podoba znaku a vlajky obce Vracovice byla po schválení zastupitelstvem odeslána s potřebnými podklady ke schválení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dne 12. září 2022 v Parlamentu České republiky převzala starostka obce Vracovice Veronika Benkovská od předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamcové dekret opravňující obec užívat znak a vlajku.

A co tedy naši obec symbolizuje?

Obecní znak je rozdělen na 2 části odpovídající dvěma současným místním částem obce (Vracovice a Malovidy). Dále zde naleznete atributy světců Cyrila a Metoděje, patronů místní kaple, modrou barvu a vlnovku symbolizující zdejší vodoteče (Štěpánovský potok v Malovidech, Částrovický potok a Částrovické rybníky a nakonec 5 zlatých hvězd vztahujících se k soše sv. Jana Nepomuckého v Částrovicích, která je zapsaná v památkovém katalogu Národního památkového ústavu.

Znak obce Vracovice

Heraldický popis znaku

Červeno-modře vlnitě dělený štít, nahoře stříbrná kniha se zlatými kováním a sponami, podložená kosmo patriarším procesním křížem a šikmo berlou, obojí zlaté. Dole pět (3, 2) zlatých hvězd. Vlnité dělení a modrá barva odkazují na místní vodoteče – Štěpánovský potok v Malovidech a Částrovický potok a Částrovické rybníky na katastru obce Vracovice. Figury v horním poli jsou atributy sv. Cyrila a Metoděje, jimž je zasvěcena kaple ve Vracovicích, postavená v 60. letech 19. století nákladem obce. Částrovice, jako třetí a zaniklou část obce, zastupují hvězdy, vztahující se k dosud stojící soše sv. Jana Nepomuckého na katastru bývalého částrovického hospodářského dvora. Dvě pole štítu znaku mohou být vnímána jako odkaz na místní části Malovidy a Vracovice, tvořící dnešní obec.

Vlajka obce Vracovice

Heraldický popis vlajky

List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a modrý. V červeném pruhu bílá kniha se žlutým kováním a sponami, podložená kosmým patriarším procesním křížem a šikmo berlou, obojí žluté. V modrém pruhu pět (3, 2) žlutých šesticípých hvězd. Vlajka opakuje podobu znaku.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Veronika Benkovská, starostka

Vlajka obce Vracovice

Znak obce Vracovice