Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Valná hromada honební společenstva Vracovice – Malovidy

Honební společenstvo Vracovice – Malovidy zve všechny členy na jednání valné hromady, které se bude konat v obecním domě v Malovidech č.p. 13 dne 22. 12. 2022 v 10.00 hodin.

Program

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatel, skrutátora, mandátové a volební komise
  3. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Zpráva o finančním hospodaření
  6. Návrh kandidátů do volených orgánů HS
  7. Volba orgánů HS – starosty, místostarosty a členů výboru
  8. Způsob využití společenstevní honitby a plán na dalších 10 let
  9. Usnesení a závěr

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Nesejde-li se potřebný počet hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů (dle S 22 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).

Ve Vracovicích dne 5. 12. 2022

Miroslav Kozel
honební místostarosta