Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Obec Vracovice

Záměr obce
na pronájem obecního majetku ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Pronájem nebytového prostoru – kadeřnictví
Zadavatel záměru: Obec Vracovice
IČO: 00232971
se sídlem: Vracovice 31, 258 01 Vlašim
zastoupená starostkou obce Veronikou Benkovskou

 1. Pronajímané prostory
  Obecní nebytový prostor - kadeřnictví se nachází v budově Malovidy č. p. 13 v 2NP, postavené na pozemku p. č. 153/2 o velikosti 225 m2 zapsané na listu vlastnictví č. 10001, pro obec a katastrální území Vracovice. Pronajímané prostory jsou napojeny na odběrové místo elektrické energie a vody.
 2. Podmínky výběrového řízení
  - způsob využití – provozování kadeřnictví
  - doba pronájmu – dohodou (v délce 4 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou)
  - nájemce bude zajišťovat úklid a běžnou údržbu vnitřních i venkovních prostor a dle nájemní smlouvy hradit běžné opravy pronajatého majetku
  - minimální výše měsíčního nájemného je stanovena na částku 500,- Kč. Tato částka je splatná vždy ke 20. dni v daném měsíci. Nájemce současně s nájemným bude hradit pronajímateli měsíčně zálohy na elektrickou energii, vodné bude splatné jednou ročně na základě vystavené faktury dle spotřeby
  - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do pronájmu třetí osobě
 3. Uchazeč v nabídce předloží
  - jméno, příjmení, celý obchodní název, adresu, kontaktní spojení
  - kopii živnostenského listu, případně výpis z Obchodního rejstříku na předmět podnikání
 4. Hodnocení nabídek
  - délka praxe
  - reference
 5. Lhůta a místo pro podání nabídek
  Uchazeči podají své nabídky osobně, poštou nebo do datové schránky tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do 29. 12. 2023 do 20.00 hodin. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky podávat v úředních hodinách Obecního úřadu Vracovice. V případě poslání nabídky poštou ji uchazeči zašlou na adresu zadavatele – Obec Vracovice, Vracovice 31, 258 01 Vlašim. V případě poslání datovou schránkou: 2pxas5u. Nabídky budou podány v neprůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením a podpisem nebo razítkem uchazeče s označením „NEOTVÍRAT – pronájem nebytových prostor – kadeřnictví“.
 6. Práva zadavatele
  - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
  - vyloučit uchazeče, kteří nesplní podmínky výběrového řízení
  - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast ve výběrovém řízení

Ve Vracovicích dne 22. 11. 2023

Veronika Benkovská, starostka obce

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.