TS Vlašim s.r.o. oznamuji svozový den na nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení (níže specifikovaný) pro občany z Vaší obce.

Vracovice
Datum přistaveni vozidel: 4. května 2019
Místo přistaveni vozidel: náves
Čas: 12:35 – 13:05

Malovidy
Datum přistaveni vozidel: 4. května 2019
Místo přistaveni vozidel: náves
Čas: 12:10 – 12:25


Odebírané odpady

Prvé vozidlo přijímá

 • vyřazené lednice a mrazničky
 • elektronicky odpad (televizory, radia, vysavače atd.)

Druhé vozidlo přijímá

 • motorové, převodové a hydraulické oleje
 • brzdovou kapalinu
 • použitý fridex
 • olověné akumulátory pouze z osobních vozidel (autobaterie naplněné nebo prázdné)
 • suché galvanické monočlánky (z hodin, baterek atd.)
 • zářivky
 • foto chemikálie - vývojka + ustalovač
 • absorpční činidla (piliny znečištěné, vapex atd.), znečistěná čističi tkanina, olejové filtry z osobních vozidel
 • zbytky barev, lepidel a pryskyřice v plechovkách
 • obaly obsahující nebezpečné látky (plechovky, plastové obaly od olejů, ředidel, barev, kyselin atd.)
 • chemická rozpouštědla všeho druhu (ředidla atd.)
 • pesticidy (kapaliny a prášky užívané v zemědělství)
 • kyseliny, zásady, detergenty

Způsob nakládky

 • Občané přinášejí výše uvedené odpady v určený čas na určené místo přistaveni vozidel a zde potvrdí předaní svým podpisem.

Ostatní informace

 • Nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení jsou přijímány pouze od občanů z určené obce a veškeré náklady hradí příslušný obecni úřad.
 • Podnikatelé si mohou objednat odvoz nebezpečného odpadu TS Vlašim s.r.o. v jiném termínu anebo při malém množství nebezpečných odpadů a zpětného odběru elektrozařízení se dohodnout předem s příslušným obecním úřadem o možnosti přiloženi odpadů v určený den svozu.

Oficiální stránky obce Vracovice  © 2018

Nahoru