Logo

Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv spravuje sbírka zákonů č. 91.Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontroluje se např. - bezpečnost a provozuschopnost; volný a bezpečný přístup k vymetacím, čistícím a kontrolním místům; stavebně technický stav.

Čištění spalinové cesty - si zajišťuje majitel objektu. Provádí ji odborně způsobilá osoba nebo pokud je spotřebič na pevná paliva do jmenovitého výkonu 50kW je možné čistit svépomocí (nejméně jeden krát za rok a za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou).

Revize spalinové cesty - provádí odborně způsobilá osoba (je držitelem živ. oprávnění v oboru kominictví) a zároveň je revizním technikem nebo revizním technikem spalinových cest nebo specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínů.

Revize spalinové cesty se provede v těchto případech:

O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu (náhled zde). pokud majitel provede čištění svépomocí napíše záznam do požární knihy nebo jiné provozní dokumentace. Tento dokument se předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. O revizi vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.

Vypalování komína - je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových. komín se smí vypalovat pouze, pokud není možné odstranit pevné usazeniny jiným způsobem )komín musí být odolný proti účinkům hoření. komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba a to za pomoci další způsobilé osoby. Vypalování komína oznamuje majitel stavby hasičskému záchrannému sboru kraje.

Vymetací vybírací otvory - musí být opatřeny dvojtými plechovými nebo betonovými dobře těsnícími dvířky.

Kontrola spalinové cesty - provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Kontrola spalinové cesty se provádí:

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty - kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče do provozu. Kontrola se neprovádí u nepoužívaného komína, který je zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je označen nápisem "Mimo Provoz" nebo jiným vhodným způsobem.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Doplňující informace k tabulce:

  1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
  3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech , přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  5. Pojistný (rezervní) komín použivaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a případech potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
  8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50kw je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce , nejméně však jednou za rok a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.