Oficiální název
Obec Vracovice, se sídlem ve Vracovicích 31, PSČ 258 01 (dále jen „Obec“)

Důvod a způsob založení
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, jako územně samosprávní jednotka s právní subjektivitou. Dále zákon o obcích č. 128/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroj a samostatně s nimi hospodaří dle podmínek stanových zákony.
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále je „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právní předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou činností, které jsou svěřeny do péče jiným orgánům jako výkon státní správy.

Organizační struktura

 • Zastupitelstvo
  • Starosta
   Veronika Benkovská
  • Místostarosta
   Mgr. Lenka Šimánková
  • Zastupitelé
   Mgr. Martin Kochánek
   Ing. Jaroslav Sedláček
   Zbyněk Šindelář
   Ivana Musilová
   Jitka Pávová
 • Komise
  • Finanční výbor
   Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finanční prostředky obce a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.
   • Předseda finančního výboru
    Mgr. Martin Kochánek
   • Jitka Pávová
   • Ing. Jaroslav Sedláček
  • Kontrolní výbor
   Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výroby a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.
   • Předseda kontrolního výboru
    Ing. Jaroslav Sedláček
   • Ivana Musilová
   • Zbyněk Šindelář
 • Kronikář
  Martin Pavel
 • Knihovna
  Jaroslava Macková

Seznam organizací
Knihovna, Sbor dobrovolných hasičů Vracovice, Sbor dobrovolných hasičů Malovidy, Fotbalový klub, Myslivecké sdružení

Kontaktní spojení
Adresa: Obec Vracovice, Vracovice 31, 258 01 Vlašim
Telefon: 317 84 32 54
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny
Pondělí 19:00 – 21:00
Středa 19:00 – 21:00

Bankovní spojení
Česká spořitelna Vlašim, č. účtu 320 087 379/0800
Hotovostní platby na obecním úřadě

IČ: 00232971

Rozpočet v tomto a předchozím roce
Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Žádost o informace
Požadované informace lze na obecním úřadě získat po ústní nebo písemné žádosti.

Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti jak písemné tak ústní jsou přijímány v kanceláří Obecního úřadu v úředních hodinách.

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15-ti dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Vracovice.

Formuláře
Formuláře jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Návody na řešení nejrůznějších životních situací
Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně na obecním úřadě (např. přihlášení k trvalému pobytu, zrušení trvalého pobytu apod.)

Nejdůležitější předpisy
Přehledně nejdůležitějších předpisů podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
Právní subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava české republiky
Usnesení předsednictva ČRN č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.

Sazebník úhrad za poskytování informací
Náklady spojené s poskytováním informací jsou zdarma, kromě úhrady za pořízení výpisů ze systému Czech Point.
Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatních, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.
V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

Výpisy ze systému Czech Point
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z insolvenčního rejstříku

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
Výpis z Rejstříku trestů
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis je zpoplatněn částkou 50,- Kč

Administrátor webových stránek
Jan Babický

Oficiální stránky obce Vracovice  © 2018

Nahoru