Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Oficiální název

Obec Vracovice, se sídlem ve Vracovicích 31, PSČ 258 01 (dále jen „Obec“)

Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, jako územně samosprávní jednotka s právní subjektivitou. Dále zákon o obcích č. 128/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroj a samostatně s nimi hospodaří dle podmínek stanových zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále je „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právní předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou činností, které jsou svěřeny do péče jiným orgánům jako výkon státní správy.

Organizační struktura

Zastupitelstvo

Starosta
Veronika Benkovská

Místostarosta
Mgr. Lenka Šimánková

Zastupitelé
Ing. Jaroslav Sedláček, Zbyněk Šindelář, Bc. Radim Prokop DiS., Renata Šimánková, Petr Lang

Komise

Finanční výbor
Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finanční prostředky obce a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.

Předseda finančního výboru
Renata Šimánková

Ostatní členové finančního výboru
Bc. Radim Prokop DiS., Ing. Jaroslav Sedláček

Kontrolní výbor
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výroby a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.

Předseda kontrolního výboru
Ing. Jaroslav Sedláček

Ostatní členové kontrolního výboru
Petr Lang, Zbyněk Šindelář

Kronikář
Mgr. Blanka Vacková

Seznam organizací

Sbor dobrovolných hasičů Vracovice
Sbor dobrovolných hasičů Malovidy
Fotbalový klub
Myslivecké sdružení

Kontaktní spojení

Adresa
Obecní úřad Vracovice, Vracovice 31, 258 01 Vlašim

Telefon
317 843 254

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E-mail elektronické podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny

Pondělí 19:00 – 21:00
Středa 19:00 – 21:00

Bankovní spojení

Česká spořitelna Vlašim, č. účtu 320 087 379/0800
Hotovostní platby na obecním úřadě

IČO

00232971

Rozpočet v tomto a předchozím roce

Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Žádost o informace

Požadované informace lze na obecním úřadě získat po ústní nebo písemné žádosti.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti jak písemné tak ústní jsou přijímány v kanceláří Obecního úřadu v úředních hodinách.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15-ti dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Vracovice.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně na obecním úřadě (např. přihlášení k trvalému pobytu, zrušení trvalého pobytu apod.).

Nejdůležitější předpisy

Přehledně nejdůležitějších předpisů podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Právní subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava české republiky
Usnesení předsednictva ČRN č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady spojené s poskytováním informací jsou zdarma, kromě úhrady za pořízení výpisů ze systému Czech Point.
Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatních, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.
V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

Výpisy ze systému Czech Point

Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z insolvenčního rejstříku
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
Výpis z Rejstříku trestů
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis je zpoplatněn částkou 50,- Kč

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.