Oficiální název:

Obec Vracovice, se sídlem ve Vracovicích 31, PSČ 258 01 (dále jen „Obec“)

Důvod a způsob založení:

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, jako územně samosprávní jednotka s právní subjektivitou. Dále zákon o obcích č. 128/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroj a samostatně s nimi hospodaří dle podmínek stanových zákony.

Obec spravuje své záležitosti  samostatně (dále je „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právní předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí,  s výjimkou činností, které jsou svěřeny do péče jiným orgánům jako výkon státní správy.

Organizační struktura:

Zastupitelstvo:

 
Starosta Veronika Benkovská
Místostarosta Mgr. Lenka Šimánková
Zastupitelé

Mgr. Martin Kochánek
  Ing. Jaroslav Sedláček
  Zbyněk Šindelář
  Ivana Musilová
  Jitka Pávová

Komise:

 
Finanční výbor  

kontroluje hospodaření s majetkem a

finanční prostředky obce a plní další

úkoly podle pověření zastupitelstva obce

Mgr. Martin Kochánek - předseda finančního výboru

Jitka Pávová

Ing. Jaroslav Sedláček
Kontrolní výbor  

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,

dodržování právních předpisů ostatními výroby

a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce

Ing. Jaroslav Sedláček - předseda finančního výboru

Ivana Musilová

Zbyněk Šindelář
Další kontakty:  
Kronikář Martin Pavel
Knihovna Jaroslava Macková
   

Seznam organizací:

Knihovna, Sbor dobrovolných hasičů Vracovice, Malovidy, Fotbalový klub, Myslivecké sdružení

Kontaktní spojení:

Adresa: Obec Vracovice, Vracovice 31, 258 01 Vlašim

Telefon:  317 84 32 54

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úřední hodiny:

pondělí    19,00 – 21,00

středa      19,00 – 21,00

 

Bankovní spojení:

Česká  spořitelna Vlašim, č. účtu 320 087 379/0800

Hotovostní platby na obecním úřadě

 

IČ: 00232971

 

Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

Žádost  o informace:

Požadované informace lze na obecním úřadě získat po ústní nebo písemné žádosti.

 

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti jak písemné tak ústní jsou přijímány v kanceláří Obecního úřadu v úředních hodinách.

 

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15-ti dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Vracovice.

 

Formuláře:

Formuláře jsou k dispozici  v kanceláři obecního úřadu.

 

Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně na obecním úřadě (např. přihlášení k trvalému pobytu, zrušení trvalého pobytu apod.)

Nejdůležitější předpisy:

Přehledně nejdůležitějších předpisů podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu .

Právní subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava české republiky

Usnesení předsednictva ČRN č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Náklady spojené s poskytováním informací jsou zdarma, kromě úhrady za pořízení výpisů ze systému Czech Point.

Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatních, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.

V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

 

Výpisy ze systému Czech Point:

Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z insolvenčního rejstříku

 

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Výpis z Rejstříku trestů

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Výpis je zpoplatněn částkou 50,- Kč

Administrátor webových stránek:

Martin Pavel

Oficiální stránky obce Vracovice  © 2018

Nahoru