Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

V jarních a podzimních měsících vyjíždějí hasiči k požárům trávy a lesních porostů častěji než kdy jindy. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nesmí fyzická osoba provádět plošné vypalování porostů, trav a pod. (hrozí jí pokuta do 25 000 kč). Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Pálit suchou trávu, klestí a pod. na hromadě smí pokud to není zakázáno vyhláškou obce (obec může zakázat pálení) nebo jinými zákony. Při spalování takovéhoto biologického odpadu je nutné ohniště umístit v takové vzdálenosti, aby se oheň nemohl přenést na obytné nebo hospodářské budovy, do lesa apod. Před zapálením ohniště by se měly odstranit všechny hořlavé materiály alespoň ve vzdálenosti 1m kolem ohniště. Pro případ rozšíření ohně by jste si měli připravit např. hasicí přístroj, hadici s připojením na vodní zdroj apod. K zapálení nepoužívat hořlavé kapaliny. Průběh hoření musí kontrolovat dospělá osoba. Příjezdové cesty k místu pálení musí být přístupná i pro velká hasičská auta.

Fyzická osoba: může provádět spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu, listí a pálit na hromadě. Zákon o požární ochraně neudává povinnost toto pálení hlásit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při pálení většího množství je dobré pálení nahlásit, aby hasičský záchranný sbor nemusel zbytečně k takovýmto místům vyjíždět.

Fyzická osoba nesmí: vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany (JPO) nebo zneužít linku tísňového volání, vypalovat porosty, provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost k takové činnosti, poškozovat hasicí přístroje nebo jiné požárně bezpečnostní zařízení.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby: nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny stanovit taková opatření aby nevznikl požár. Dále jsou povinny předem takovéto pálení ohlásit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky nebo takovouto činnost zakázat. Pokud nenahlásí pálení může hasičský sbor kraje při výkonu požárního dozoru uložit pokutu až 500 000 Kč.

Dle zákona o PO pro fyzické osoby, podnikající právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinni: oznamovat každý vzniklý požár, při spalování hořlavých látek na volném prostranství učinit odpovídající opatření proti vzniku požáru. Při pálení odpadu se musí postupovat v souladu s dalšími zákony např. zákon o lesích, s vyhláškami obcí apod.

Číslo na hasiče: 150 nebo 112

Kde a jak nahlásit pálení se dozvíte na https://paleni.izscr.cz.

Tento článek slouží pouze pro objasnění dané problematiky.