Znak obce Vracovice
Obec
Vracovice

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem(v horším připadě i postiženým), nějaké události, která ohrožuje náž život, bezpečnost nebo majetek.

V České rerpublice existuje několik telefonních čisel tísňového volání na které je možné mimořádnou událost ohlásit - 150, 155, 158, (112, 156)

V jarních a podzimních měsících vyjíždějí hasiči k požárům trávy a lesních porostů častěji než kdy jindy. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nesmí fyzická osoba provádět plošné vypalování porostů, trav a pod. (hrozí jí pokuta do 25 000 kč). Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Pálit suchou trávu, klestí a pod. na hromadě smí pokud to není zakázáno vyhláškou obce (obec může zakázat pálení) nebo jinými zákony. Při spalování takovéhoto biologického odpadu je nutné ohniště umístit v takové vzdálenosti, aby se oheň nemohl přenést na obytné nebo hospodářské budovy, do lesa apod.

Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv spravuje sbírka zákonů č. 91.Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontroluje se např. - bezpečnost a provozuschopnost; volný a bezpečný přístup k vymetacím, čistícím a kontrolním místům; stavebně technický stav.

Sbor dobrovolných hasičů ve Vracovicích byl založen 25. února 1888. Dne 11. března 1888 byla svolána valná hromada, která za předsedu zvolila Antonína Brázdu a místopředsedu Karla Sedláčka. Nové členy cvičil Karel Roštík z SDH Vlašim. Obec po založení sboru zakoupila výstroj, výzbroj, stříkačku a později dvě berlovky. V roce svého založení zasahovali vracovičtí hasiči celekm třikrát. Během prvních 40 let od založení sboru vypuklo ve Vracovicích 25 požárů a třicetkrát se vyjíždělo na pomoc sousedním sborům.